Pravidla provozu a užívání serveru Nalok.cz – obchodní podmínky


1. Provozovatel

Provozovatelem Nalok.cz je Nalok s.r.o. (IČ: 24148148). V případě dotazů kontaktuje Nalok.cz na adrese info@nalok.cz.

2. Registrace

Server Nalok.cz (dále jen server) je místo, kde se zákazníci setkávají se svými lokálními výrobci. Server může používat každý, kdo má zájem najít lokálního výrobce či produkt, kdo má zájem si lokální výrobek či produkt zakoupit prostřednictvím internetového obchodu na serveru nebo ten, kdo má zájem se zaregistrovat na serveru jako lokální výrobce (včetně možnosti prodeje svých výrobků), organizátor farmářských trhů nebo jako organizátor bedýnkářského družstva.

Uživatel je povinen při registraci zadat všechny požadované položky. Je také povinen zadat město a poštovní směrovací číslo (PSČ), aby byl server schopen upravit uživatelovo prostředí a nabídnout uživateli především lokální produkty a výrobce z jeho okolí. Uživatel je oprávněn vytvářet nové komunity či přidávat nové farmy do systému. Podmínkou užívání internetového obchodu na serveru Nalok.cz je kromě registrace navíc uzavření smlouvy o zprostředkování s provozovatelem serveru, ve které jsou blíže specifikována vzájemná práva a povinnosti účastníků, provize za zprostředkování prodeje a jiné náležitosti, jež je v souvislosti s užíváním internetového obchodu třeba upravit.

Podmínky pro registraci místního výrobce jsou uvedeny zde a dále pro vytváření komunit či jiného obsahu na serveru je nutné provedení bezplatné registrace, kterou zájemce o aktivní využívání serveru provede vyplněním registračního formuláře.

3. Objekty systému Nalok.cz

a. Uživatel

Zaregistrovaný uživatel (dále jen uživatel) serveru je každý, kdo provede bezplatnou registraci vyplněním registračního formuláře.

b. Farma

 Farma je lokální výrobce, který byl do serveru zaregistrován uživatelem. Takovýto uživatel se automaticky stává administrátorem farmy.

c. Administrátor farmy

 Administrátor farmy je uživatel, který přidal danou farmu na server. Pokud uživatel nevlastní farmu, zůstává administrátorem do chvíle, kdy farma získá majitele farmy. Pokud administrátor farmy zná majitele farmy a chce jej pozvat na server, může tak učinit formou pozvánky. Pokud skutečný vlastník/majitel farmy pozvánku přijme, tento skutečný vlastník/majitel farmy se stává novým, jediným administrátorem farmy. Administrátor farmy má přístup k administraci stránce farmy, je oprávněn spravovat obsah dané stránky a je oprávněn vytvářet přidávat nové produkty.

d. Majitel farmy

 Majitel farmy je status, který se přidá uživateli, který je zároveň majitelem již vytvořené farmy. Uživatel musí o status „Majitel farmy“ požádat. Pracovník Nalok.cz údaje prověří a jakmile dojde ke schválení zadaných údajů, přidá uživateli status „Majitele farmy“. Pokud majitel farmy není zaregistrovaným uživatelem Nalok.cz, může být do systému pozván již zaregistrovaným uživatelem, který je zároveň dosavadní administrátor farmy. Majitel bude požádán o bezplatnou registraci a akceptování pozvánky. Pokud majitel farmy pozvánku přijme, pracovník Nalok.cz údaje prověří a jakmile dojde ke schválení zadaných údajů, majitel farmy získá status „Majitel farmy“. V takovém případě dosavadní administrátor farmy ztrácí status administrátora farmy.

e. Produkt

 Produkt je výrobek nebo služba, který vyrábí daný lokální výrobce (farma). Nový výrobek je přidáván majitelem farmy nebo administrátorem farmy (v případě, že farma zatím nemá oficiálního majitele farmy).

f. Komunita

 Komunita je skupina uživatelů, kteří se domluví na společných podmínkách pro odebírání produktů. Komunitu může vytvořit uživatel, který se stává zároveň výhradním administrátorem komunity.

g. Prodejce

 Prodejce je uživatel, který na serveru spravuje svoji farmu (lokální výrobnu), má zájem nabízet své produkty prostřednictvím internetového obchodu na serveru a za tímto účelem uzavřel s provozovatelem serveru smlouvu o zprostředkování , ve které jsou blíže specifikována vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, provize za zprostředkování prodeje a jiné náležitosti, jež je v souvislosti s užíváním internetového obchodu prodejcem třeba upravit.

4. Internetový obchod

 Prodej zboží se uskutečňuje na serveru Nalok.cz v sekci „Produkty“ nebo „eShop“ nebo přímo na stránce dané farmy (místního výrobce). Kupující (uživatel) si vybere produkt vložením do košíku, poté vyplní údaje pro doručení, způsob platby a způsob doručení a potvrdí objednávku jejím odesláním.

Dopravu zajišťuje provozovatel serveru prostřednictvím dopravce „Globus car“, přičemž náklady na přepravu hradí kupující. Prodejce dále může zajistit vlastní způsob dopravy a odběru zboží kupujícím, jež se bude vztahovat na jím nabízené produkty a jež prodejce uvede u jím nabízených produktů, přičemž náklady dopravy bude hradit kupující.

Platbu za prodejcem nabízené produkty lze provést online prostřednictvím platebního systému PayU, dobírkou nebo v hotovosti.

5. Odpovědnost za vložený obsah

 Provozovatel serveru nenese odpovědnost za vložené informace o farmě, produktu, akci, komunitě, či za jakýkoliv další obsah vložený uživateli (texty, obrázky apod.). Současně si však provozovatel vyhrazuje právo smazat veškerý vložený obsah, který by mohl být v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, ohrožovat veřejný pořádek, nebo by mohly odporovat oprávněným zájmům provozovatele. Při vkládání jakéhokoliv obsahu uživatelem je zakázáno zejména:

a. publikovat text či fotografie, jejichž zveřejnění představuje porušení autorských, průmyslových, či jiných práv třetích osob,
b. záměrně uvádět lživé a neúplné údaje, které by mohly jakýmkoli způsobem poškodit třetí osoby,
c. užívat vulgarismy, pornografii nebo obsah, který může ve společnosti vyvolávat nenávist, rasismus, xenofobii nebo potlačování práv menšin.

Při zjištění jakéhokoliv porušení těchto podmínek kontaktujte prosím ihned provozovatele na info@nalok.cz pro sjednání nápravy.

6. Autorská práva

Vložením obsahu souvisejícího s farmou (lokální výrobnou) či produktem poskytuje uživatel provozovateli nevýhradní licenci k jejich umístění na veřejně přístupnou internetovou stránku serveru Nalok.cz, a to bez časového, územního a množstevního omezení. Tato licence je poskytována uživatelem bezúplatně dle § 49 odst. 2 písm. b) autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Provozovatel je oprávněn poskytnout kontaktní údaje všech objektů a subjektů registrovaných na serveru Nalok.cz třetím stranám a to především různým vyhledávácím a adresářovým službám a systémům, aby byly tyto subjekty a objekty registrované na serveru Nalok.cz lépe dohledatelné těmito třetími stranami.7. Osobní údaje

 Provozovatel je oprávněn použít osobní a kontaktní údaje registrovaných uživatelů k těmto účelům: - K zasílání aktuálních nabídek serveru a jiných sdělení, souvisejících s fungováním serveru a jeho posláním.

Uživatel může požádat na info@nalok.cz o vyjmutí z databáze pro zasílání takovýchto nabídek. Pokud nechce dostávat žádnou emailovou komunikaci z Nalok.cz, musí na info@nalok.cz požádat o zrušení svého uživatelského účtu.

8. Ostatní

Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody či újmu uživatele serveru. Uživatel používá server Nalok.cz na vlastní odpovědnost.

Provozovatel rovněž nenese odpovědnost za kvalitu, jakost, původ či legalitu zboží nabízeného prodejci prostřednictvím internetového obchodu, ve vztahu mezi prodejcem a zákazníkem vystupuje pouze v roli zprostředkovatele. Prodejce užívá server Nalok.cz a jeho internetový obchod na vlastní odpovědnost.

Právní vztah, související s nabídkou, prodejem a koupí zboží a služeb se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku - zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění, přičemž jeho účastníky jsou pouze Prodávající a Kupující (uživatel). Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zboží, nabízené na serveru Nalok.cz.

V případě závažných provinění proti pravidlům provozu a užívání serveru Nalok.cz si provozovatel vyhrazuje právo zrušit registraci uživatele, farmy, či jakéhokoliv jiného objektu na serveru a znemožnit mu tak užívání serveru. Využitím jakékoliv služby na serveru uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly provozu a užívání serveru Nalok.cz.

9. Závěrečná ustanovení

 Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění na serveru. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky měnit a doplňovat jednostranně, kdykoli bude považovat za potřebné a účelné obchodní podmínky upravit. Změny oznámí (zveřejní) na serveru, přičemž změny nabývají účinnosti jejich oznámením. Od zveřejnění je uživatel povinen upravené Obchodní podmínky dodržovat.

V případě, že uživatel nesouhlasí s novým zněním Obchodních podmínek a tento nesouhlas vyjádří zasláním svého stanoviska na info@nalok.cz provozovateli, není oprávněn dále užívat služeb provozovatele (serveru Nalok.cz). Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek, které zůstávají platná a účinná. Tyto Obchodní podmínky se odkazují i na další texty (např. podmínky registrace). Tyto další texty jsou součástí těchto Obchodních podmínek.

Právní vztahy mezi provozovatelem a uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Práva, jež nejsou těmito Obchodními podmínkami upravená, se řídí zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění. Veškeré spory, jež vzniknou z právních vztahů mezi provozovatelem a uživatelem, se provozovatel a uživatel zavazují řešit především dohodou. Pokud se spory dohodou a jednáním stran nepodaří vyřešit, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a podle jeho Řádu a Pravidel.

Datum vydání Obchodních podmínek: 6. 4. 2011